Capçalera
La Ciutat / Serveis socials / Servei de Teleassistències

Servei de Teleassistències


La teleassistència és un servei que permet a la persona usuària comunicar-se les 24 hores del dia amb una central d’alarmes perquè en cas de necessitat pugui ser atesa immediatament. A través d’un petit aparell, que porta al damunt en forma de penjoll, pot posar-se en contacte amb un equip de professionals que li aportarà l’atenció que necessiti.

L’objectiu de la teleassistència és afavorir l’autonomia de la persona gran que viu sola o de qui té alguna discapacitat, i augmentar-ne la qualitat de vida.

Per sol·licitar aquest servei:

Persones residents al barri Centre i al barri Pla del Vent-Torreblanca:
L’EBASP del centre cívic Sant Pancraç .

Persones residents al barri de les Planes i barri Residencial Sant Joan:
L’EBASP del centre cívic Les Planes

Requisits de les persones destinatàries del servei

Gaudiran gratuïtament del servei de teleassistència totes les persones de més de 80 anys que visquin soles i constin empadronades en el municipi de Sant Joan Despí.
Per a les persones de menys de 80 anys:

 • Persona sola: càlcul dels ingressos econòmics restant lloguer o hipoteca. El resultat final haurà de ser igual o inferior a 1,6 vegades l’IPREM vigent
 • Més d’una persona en el domicili: suma dels ingressos econòmics de totes les persones que formen part de la unitat de convivència, se li restarà el lloguer o hipoteca i es dividirà entre el nombre de membres. El resultat final per càpita no podrà superar 1,4 vegades l’IPREM vigent

Documentació i on adreçar-se

La persona interessada a disposar del servei de teleassistència s’haurà d’adreçar al centre de Serveis Socials que li correspongui segons el barri de residència: Centre Cívic Sant Pancraç o Centre Cívic Les Planes

Les persones de més de 80 anys d’edat que visquin soles ompliran l’imprès de sol·licitud i el presentaran en el mateix centre cívic juntament amb el certificat de convivència i la fotocòpia del seu DNI.

Les persones de menys de 80 anys d’edat hauran de presentar l’imprès de sol·licitud juntament amb la següent documentació:

A. Persones majors d’edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 75% que visquin soles.

 • Certificat de convivència
 • Fotocòpia del DNI
 • Certificat del CAD on consti la necessitat d’assistència de tercera persona o bé el reconeixement de mobilitat reduïda

B. Persones fins a 80 anys d’edat amb problemes de salut o de dependència que visquin soles.

 • Certificat de convivència
 • Fotocòpia del DNI
 • Justificant d’ingressos econòmics (nòmina, pensió i/o altres rendes)
 • Justificant del pagament de l’habitatge (lloguer o hipoteca)

C. Dues persones, de les quals una presenta un nivell de dependència moderada, severa o total. En aquests casos no s’aplicarà el barem econòmic.

 • Certificat de convivència
 • Fotocòpia del DNI

D. Dues persones, de les quals una té 90 anys d’edat o més. En aquests casos sí haurà de ser valorada la situació econòmica.

 • Certificat de convivència
 • Fotocòpia del DNI
 • Justificant d’ingressos econòmics (nòmina, pensió i/o altres rendes)
 • Justificant del pagament de l’habitatge (lloguer o hipoteca)
Real Time Web Analytics