Capçalera
Utilitats / Agenda / Ple juliol

Sessió ordinària del Ple MunicipalSala de plens

Lloc i hora: Ajuntament de Sant Joan Despí. Dimecres,19 de desembre a les 20 hores.

Resum:

Sessió ordinària del Ple de I'Ajuntament de Sant Joan Despí, a celebrar el proper dimecres, 19 de desembre de 2012, a les 20 hores, a la sala de plans de l'edifici consistorial per tractar els assumptes que configuren l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 8 de novembre de 2012.

2.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ DEL TERRITORI

3.- Aprovació del text refós de la modificació de les normes del Pla General Metropolità per a la regulació de l'ús d'aparcament als edificis d'habitatges del terme municipal de Sant Joan Despí.

4.- Aprovació inicial de la supressió del Registre municipal d'unions civils.

5.- Proposta per establir la no disponibilitat dels crèdits pressupostaris per aplicació del RDL 20/2012 de 13 de juliol.

6.- Sol·licitud a la delegació territorial del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de la desafecció de l'edifici de l'escola Pascual Cañís, al carrer Orfeó Català.

7.- Aprovació del Pressupost general per a l'any 2013 (Ajuntament i ADSA).

8.- Aprovació de la plantilla de personal de l'Ajuntament per a 2013.

9.- Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament per a l'any 2013.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

10.- Proposta de designació de representants municipals als consells escolars dels centres educatius del municipi.

PART DE CONTROL

MOCIONS

11.1.- Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Sant Joan Despí per prevenir els desnonaments de la residència habitual.

11.2.- Moció presentada pel grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Sant Joan Despí en defensa del Català i del model d'immersió lingüística a l'escola.

11.3.- Moció del grup municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Sant Joan Despí exifgint la retirada de l'esborrany d'avantprojecte de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE).

11.4.- Moció del grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Sant Joan Despí en defensa del model d'escola catalana.

PRECS I PREGUNTES

Real Time Web Analytics